2

Το Εργαστήριο

Το «Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – L.Ad. Phys.» (Laboratory of Advanced Physiotherapy) εξυπηρετεί -σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο- διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

 

Διευθυντής του Εργαστηρίου για την περίοδο 5 Αυγ. 2020- 5 Αυγούστου 2023 ήταν ο κ. Γεώργιος Κουμαντάκης PhD, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου από την 31η Αυγούστου 2023 είναι η κα. Μαρία Παπανδρέου PhD, Καθηγήτρια.

2b

Σκοπός – Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας – L.Ad. Phys.» (Laboratory of Advanced Physiotherapy) έχει ως αποστολή:

Έρευνα

Έρευνα

 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέ­ντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδί­ζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Ερ­γαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 • Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε­ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη­μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων για συνεργασία.
 • Τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, επιστημο­νικούς φορείς, εταιρείες κα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στό­χοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνο­νται με εκείνους του Εργαστηρίου και συγκεκριμένα με: α) φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο κατα­γραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας.
 • Την ανάληψη επιδημιολογικών και πειραματικών μελετών καθώς και σταθμίσεις Εργαλείων και Δοκιμασι­ών Αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους Φυσικοθεραπευτές.
Παροχή υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών

 • Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι­ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
 • Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομο­θεσία.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α727-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 • Την προσφορά υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε δημόσιους φορείς και σε ιδιώτες ή σωματεία ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συναφείς με τον σκοπό λειτουργίας του. Οι συνεργάτες του Εργαστηρίου θα υποστηρίζουν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες με βάση το επιστη­μονικό τους επίπεδο, την εξειδίκευσή τους, την τεχνο­γνωσία τους και τη θέση/ρόλο τους σε άλλα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Την παροχή Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης σε άτομα του γενικού πληθυσμού καθώς και ειδικών πλη­θυσμών.
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνω­στικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας και αποτε­λούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.
 • Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη­τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ­νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Την ανάπτυξη προηγμένης/τεκμηριωμένης γνώ­σης (evidence-based) στην υπηρεσία της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας στα γνωστικά πεδία: Εμβιομηχανική, Εργονομία, Κινησιολογία, Κινησιοθεραπεία, Κινητοποίηση συσταλτών και μη συσταλτών δομών, Συμβουλευτική Φυσικοθεραπεία, Θεραπευτική Άσκη­ση, Επαγγελματική Υγεία, Αναπνευστική Φυσικοθε­ραπεία, Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, Νευρολογική Φυσικοθεραπεία και Φυσικοθεραπεία σε ειδικούς πληθυσμούς.
 • Την εκπαίδευση και παροχή πιστοποίησης σε γνω­στικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του.
 • Την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπο­στήριξης, την συνδιοργάνωση, συνεργασία, χορήγηση αιγίδας και πιστοποίησης μετεκπαιδευτικών και δια βίου προγραμμάτων με κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συλλό­γους, σωματεία τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε παροχή υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του.